top of page

價目表

​驗眼服務

 

綜合眼科視光檢查 ........................    $380

​度數檢查 ......................................     $150

腦中風風險評估 ............................    $700

認知障礙風險評估 ........................    $700

腦中風+認知障礙風險評估 ..........    $1200
遊樂船隻操作人視力測驗 ..............    $200

本地船隻(船長)視力測驗 ...............    $400

乾眼症檢查 ...................................    $380
兒童眼睛檢查 ...............................    $380
糖尿眼檢查 ...................................    $380
青光眼篩查 ...................................    $380

兒童視覺訓練 (4堂) ......................   $2000

角膜矯形

 

矯形前評估 .....................................  $800

近視 < 500  .................................  $13000

重配鏡片 .....................................    $5500


近視 > 500 或

角膜散光 > 150 ...........................  $15000
重配鏡片 .....................................    $5900

隱形眼鏡

 

軟性隱形眼鏡檢查 ........................    $200

老花隱形眼鏡檢查 ........................    $300

高透氧硬性隱形眼鏡檢查 .............     $400

特殊隱形眼鏡檢查 ........................     $800

bottom of page